Vedtægter

Vedtægter for Korsør Nærradio


1.
Foreningens navn er NÆRRADIO KORSØR og dens hjemsted er den daværende Korsør Kommune.

2.
Foreningens formål er at drive lokalradiovirksomhed.

3.
I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Foreningens kontingent fastsættes
af bestyrelsen for et år ad ganen og er gældende for en sæson.
Kontinentet opkræves 1 gang årligt.

4.
Til at føre tilsyn med foreningens kasse og bogføring samt forvaltning af dens formue og revision
af dens årsregnskab, vælges på den ordinære generalforsamling 1 revisor og 1 revisorsuppleant
for 2 år ad gangen.
De kan til enhver tid forlange forevist radioens konto og kasse.

Ved revision af årsregnskabet indstilles til generalforsamlingen
om regnskabet kan godkendes.

Regnskabet skal være tilendebragt senest 15.maj.

5.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næsformand og en kasserer, valgt af og blandt medlemmerne for
2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Formand er på valg i ulige år og næstformand og kasserer på lige år.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, og har under ansvar over for generalforsamlingen
den hele ledelse og varetagelse af foreningens anliggender.
Bestyrelsen sætter kriterierne for god opførsel og kan idømme medlemmer karantæne såfremt
disse ikke overholdes.

Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere sig selv med
nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes på nærmest følgende ordinære generalforsamling.

5a.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsesmøder finder sted når formanden finder
anledning dertil. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer er tilstede.
I tilfælde at stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

5b.
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage foreningens daglige drift.
Forretningsføreren deltager i bestyrelsesmøder.

5c.
Slagelse kommune har ret til ved en repræsentant som ikke har stemmeret at deltage
i generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Enhver indkaldelse til generalforsamling
og bestyrelsesmøde skal senes til Slagelse kommunes repræsentant med de varsler som
er gældende for indkaldelse til foreningens møder.

6.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første eller anden kvartal. Der indkaldes med mindst
8 dages varsel ved omtale i radioen.
Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden mindst 5 dage før generalforsamlingen.
For forslag der angår vedtægtsændringer henvises til § 9.

6b.
På den ordinære generalforsamling er dagsorden følgende:
Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag.
Fremtidig virksomhed.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

7.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer og siddende bestyrelsesmedlemmer med en
stemme pr. medlem.
Evt. Forretningsfører har ikke stemmeret.

8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når 1/3 af de stemmeberettigede
medlemmer indsender begæring herom, ledsaget af en motiveret dagsorden til formanden.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest 21 dage efter begæringen og ved
indkaldelse på samme måde som ved den ordinære generalforsamling.

9.
Ændringer i vedtægterne kan ske på en ordinær generalforsamling når mindst ¾ af de afgivne
stemmer er for forslaget.

10.
Medlemmer må rette sig efter det ordensreglement som er gældende for radioen og som fastsættes
af bestyrelsen. Al virksomhed indenfor foreningen sker på pågældendes eget ansvar.

11.
Foreningen kan kun opløses når beslutning herom tages på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
Der kræves da at mindst ¾ af de mødte medlemmer stemmer for opløsning.
Eventuelle midler som foreningen råder over skal efter generalforsamlingens vedtagelse om
opløsning overdrages Slagelse kommune.
Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 17. april 2019.

Som dirigent:
René Andersen


NETRADIO

Hør det her

Current track

Title

Artist

Current show

Non stop musik

15:00 24:00

Current show

Non stop musik

15:00 24:00

Background